Báo cáo tập huấn Tiếng Anh do Sở GD&ĐT Thái Bình triển khai năm hcoj 2018 2019. Tổ tiếng anh và các em học sinh cùng BGH nhà trường đã thực hiện rất thành công!